top of page

Stowarzyszenie żeglarskie
Wiatrowskaz

Stowarzyszenie Żeglarskie Wiatrowskaz powstało z inicjatywy grupy przyjaciół - pasjonatów żeglarstwa kochających Mazury. Chcemy zwrócić uwagę, że wprowadzając małe zmiany w codziennym życiu można przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Galeria

Mazury

Mazury to wyjątkowy obszar wyróżniający się w skali europejskiej. To tysiące jezior otoczone gęstymi, naturalnymi lasami. Miejsce które latem przyciąga turystów, rowerzystów i żeglarzy, a zimą zamienia się w ostoję spokoju. 

STATUT STOWARZYSZENIA 

I. Postanowienia ogólne 
§ 1 Stowarzyszenie Żeglarskie "Wiatrowskaz", zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku nr 79, poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego Statutu. 
§ 2 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Żeglarskie "Wiatrowskaz". 
§ 3. 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
2. Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony. 
§ 4 Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 
§ 5. 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Świdry, gmina Giżycko. 
II. Cele i sposoby realizacji 
§ 6. 1. Celami działalności Stowarzyszenia są: 
Działalność edukacyjna w zakresie żeglarstwa oraz sportów motorowodnych. 
Działalność oświatowa i edukacyjna. 
Działalność w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych. 
Działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury. 
Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych. 
Działalność w zakresie upowszechniania kultury. 
Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości w regionie Wielkich Jezior Mazurskich. 
Wspieranie zrównoważonego rozwoju rybactwa, akwakultury oraz przetwórstwa. 
Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i obszarów zależnych od rybołówstwa. 
Wspieranie rozwoju żeglarstwa i sportów motorowodnych we wszystkich jego formach. 
Promocja aktywnego trybu życia, sportu i turystyki. 
Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Promocja i wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 
Promocja i wspomaganie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 
Promocja żeglarstwa i sportów motorowodnych. 
Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji. 
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 
Ochrona i promocja działalności ekologicznej oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 
Utrzymanie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom 
społecznym. 
Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji. 
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami. 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 
Organizację szkoleń i kursów żeglarskich oraz motorowodnych. 
Organizację egzaminów żeglarskich oraz motorowodnych. 
Organizację odczytów, seminariów i sympozjów o tematyce ochrony środowiska i turystyki 
Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, programów promujących. 
Działalność wydawniczą i reklamową oraz promocyjną i informacyjną o tematyce ochrony środowiska i turystyki. Organizowanie wystaw, targów, zjazdów i spotkań o charakterze profesjonalnym, jak również kulturalno-oświatowym i rekreacyjnym. 
zabieranie głosu i wyrażenie swojego stanowiska na forum publicznym, 
Udział w pracach nad wprowadzeniem nowych ustaw i przepisów, 
Współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi, administracją państwową, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami gospodarczymi, 
Zgłaszanie inicjatyw i występowanie do jednostek administracji państwowej i samorządowej z propozycjami regulacji prawnych, finansowymi i organizacyjnych w sprawach dotyczących Wielkich Jezior Mazurskich, 
Podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych na rzecz regionu Wielkich Jezior Mazurskich. 
Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i spotkaniach poświęconych współpracy regionalnej oraz promocja oraz reklama regionu Wielkich Jezior Mazurskich. 
§7. 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Zakres działalności gospodarczej Stowarzyszenia obejmuje w szczególności: 
wydawanie książek (22.11.Z) 
wydawanie gazet (22.12.Z) 
wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z) 
pozostałą działalność wydawniczą (22.15.Z) 
sprzedaż detaliczną książek, gazet i artykułów piśmiennych (52.47.Z) 
pozostałą sprzedaż detaliczną poza siecią sklepową (52.63.Z) 
hotele i motele z restauracjami (55.11.Z) 
pozostałe obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.2) 
pozostały pasażerski transport lądowy (60.23.Z) 
śródlądowy transport wodny (61.20.Z) 
działalność biur podróży (63.30.A) 
działalność biur turystycznych (63.30.C) 
pozostałą działalność turystyczną (63.30.D) 
zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z) 
kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z) 
wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z) 
doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.A) 
badania i analizy techniczne (74.30.Z) 
reklama (74.40.Z) 
działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A) 
pozostałą działalność komercyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (74.84.B) 
szkolnictwo wyższe (80.30.A) 
pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (80.42.Z) 
działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (91.11.Z) 
działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (91.33.Z) 
produkcję filmów i nagrań wideo (92.11.Z) 
rozpowszechnianie filmów i nagrań i wideo (92.12.Z) 
działalność obiektów kulturalnych (92.32.Z) 
pozostałą działalność rozrywkową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (92.34.Z) 
działalność agencji informacyjnych (92.40.Z) 
pozostałą działalność związaną ze sportem (92.62.Z) 
pozostałą działalność rekreacyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (92.72.Z) 
pozostałą działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (93.05.Z) 

§ 8 Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na działalność statutową w sposób określony w art. 33 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, w szczególności z:  składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej, dotacji, prowadzonej działalności gospodarczej. 
§ 9 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

bottom of page